RSS
A A A
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Miejsce i czas przyjmowania interesantów:

sekretariat: w godz. 7.00 - 15.00

gabinet dyrektora szkoły: w poniedziałki 13.00 - 14.30, piątki 8.00 - 10.00,

gabinet wicedyrektora szkoły: w poniedziałki 13.00 - 14.30, czwartki 10.00 - 12.00

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły oraz pracownicy administracji.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

Obowiązek szkolny:
zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
ewidencja uczniów
arkusze ocen i dzienniki
Sprawy administracyjne:
zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie
z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
wydawanie zaświadczeń,
wydawanie duplikatów,
Postępowanie w sprawach nieletnich:
wnioski do Sądu Rodzinnego,
skierowania do Poradni,
Sprawy kadrowe:
sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
Sprawozdawczość:
raporty,
sprawozdania,
Archiwum:
akta osobowe pracowników,
arkusze ocen
dzienniki  zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
księga zarządzeń dyrektora szkoły

Skargi i wnioski:                                                                                                                                         rejestr skarg i wnioskówOpublikował: ZSPiG Nochowo
Publikacja dnia: 03.10.2017
Podpisał: Beata Wietrzyńska-Szałek
Dokument z dnia: 23.03.2017
Dokument oglądany razy: 984